Menu Close

Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2012-11-22 sprendimu Nr. T-398
(Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-520 redakcija)

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau tekste – Biuras).

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Biuro steigėjas yra Radviliškio rajono savivaldybės taryba (Aušros a. 10, Radviliškyje).

4. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

5. Biuro adresas: Radvilų g. 17, Radviliškis.

6. Biuras neatsako už steigėjo įsipareigojimus.

7. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Biuro veikla yra neterminuota.

II. BIURO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Biuro steigėjas turi šias teises ir pareigas:

9. Biuro steigėjo pareigos:

9.1. tvirtinti, keisti ir papildyti biuro nuostatus;

9.2. nustatyti Biuro išlaidas (neįskaitant valstybės biudžeto asignavimų), neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms;

9.3. skirti savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. užtikrinti Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

9.5. užtikrinti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

9.6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti drausmines nuobaudas;

9.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

9.8. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;

9.9. užtikrinti, kad Biuras laiku atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

9.10. organizuoti iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą;

9.11. pranešti Biurui pakitusias ar patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti.

10. Biuro steigėjo teisės:

10.1. kontroliuoti Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;

10.2. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;

10.3. gauti iš biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.4. priimti sprendimą atlikti tam tikros Biuro veiklos nepriklausomą auditą;

10.5. reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti Biurą, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

11. Biuro steigėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. BIURO VEIKLA

12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą,  gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas  fiziniams ir juridiniams asmenims Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.

14. Pagrindinė biuro veikla:

14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenėje:

14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais.

14.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;

14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje.

14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika bei kontrolė savivaldybėje:

14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poreikio mažinimo priemones;

14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

14.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas  įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

14.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

14.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

14.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

14.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

14.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

14.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas.

14.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:

14.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;

14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.3. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.4. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

14.8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

14.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

IV. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:

15.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

15.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

15.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

15.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

15.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenis;

15.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

15.7. suderinus su steigėju, skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla;

15.8. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

15.9. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

15.10. dalyvauti savivaldybės institucijoms rengiant su biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;

15.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

15.12. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

15.13. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;

15.14. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

15.15. suderinęs su steigėju, steigti filialus;

15.16. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.

16. Biuras privalo:

16.1. kreiptis į steigėją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

16.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

16.4. užtikrinti darbo plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės savivaldybės turtu;

16.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

16.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

16.8. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;

16.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;

16.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

16.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

18. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

19. Biuro, jo padalinių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

20. Biuro direktorius:

20.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

20.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

20.3. suderinęs su steigėju, tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

20.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

20.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

20.6. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;

20.7. užtikrina, kad biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

20.8. teikia steigėjui tvirtinti metinius Biuro darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas;

20.9. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito Radviliškio rajono savivaldybės tarybai už darbų vykdymą;

20.10. priima įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

20.11. savivaldybės tarybai teikia tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

20.12. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

20.13. atstovauja Biurui kitose institucijose;

20.14.  vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

21. Biuro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai į pareigas skiriami ir atleidžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.

22. Už apskaitos organizavimą Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biure atsako direktorius. Biudžetinės įstaigos apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris (buhalteris), kuris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku. Biuro direktoriui draudžiama eiti įstaigos vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas.

23. Biure gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina Biuro direktorius.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

24. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

25. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

26. Biuro lėšų šaltiniai:

26.1. valstybės, savivaldybės biudžeto lėšos;

26.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;

26.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

26.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitais teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

26.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

27. Visos 26 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

28. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierius ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ

30. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Radviliškio rajono savivaldybės taryba ir kitos įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotos institucijos.

IX. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

31. Biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja Radviliškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą