Instrukcija, kaip sugeneruoti Vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą

E.sveikata (www.esveikata.lt) portale tėvai/globėjai gali peržiūrėti/išsaugoti/atspausdinti savo vaiko “elektroninį” sveikatos pažymėjimą (forma F027-1/a), nes nuo birželio 1-osios visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose gydymo įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu, patikrinimą atliekantis šeimos gydytojas, tiek gydytojas odontologas duomenis apie vaiko sveikatos būklę turi įvesti į elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą.

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

 1. Norėdami sugeneruoti Vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą, prisijunkite prie e-sveikatos portalo;
 2. Pasirinkite vaiko, kuriam išrašyta pažyma, paskyrą;
 3. Kortelėje „PAŽYMOS“ pasirinkite dokumentą, kuriam norėsite sugeneruoti peržiūros kodą;
 4. Paspauskite mygtuką „SUKURTI PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ“;
 5. Spauskite „TĘSTI“;
 6. Sugeneruotas pažymos kodas matomas po pažymos pavadinimu, šalia dokumento numerio;
 7. Peržiūros kodą ir asmens gimimo datą perduokite suinteresuotiems asmenims (neturint galimybės savarankiškai atsispausdinti pažymos, sugeneruotą kodą ir gimimo datą pateikite ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui);
 8. Norėdami peržiūrėti ar atsisiųsti pažymą atsijunkite nuo savo e-sveikatos paskyros ir viešajame e-sveikatos portale skiltyje „PACIENTAMS“ pasirinkite skiltį „PERŽIŪRĖTI PAŽYMĄ“;
 9. Įvedę peržiūros kodą ir vaiko gimimo datą, spauskite mygtuką „PERŽIŪRĖTI“;
 10. Naudotojas gali peržiūrėti dokumentą ir išsisaugoti jį savo kompiuteryje;
 11. Vienas peržiūros kodas gali būti panaudotas 4 kartus.

 

Generuojant vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą rekomenduojame žiūrėti ir vaizdo įrašą, kuriame žingsnis po žingsnio paaiškinamas peržiūros kodo kūrimo procesas.

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2012 Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.