Menu Close

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras siūlo darbą visuomenės sveikatos specialistui (-ei) dirbti Radviliškio savivaldybės ugdymo įstaigoje

Pareigybė: visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Darbo pobūdis: visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdymas Radviliškio savivaldybės ugdymo įstaigoje (1 etatas, 38 val. per savaitę, neterminuota sutartis).

Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: Specialistas privalo turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją (asmuo gali dirbti šioje pozicijoje, jei jis Lietuvos Respublikoje yra baigęs vieną iš šių studijų programų):

  • medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 valandų visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
  • medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 valandų visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Profesinio darbo patirtis neprivaloma.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: Specialistas turi žinoti ir suprasti: visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi; vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus; vaikų sveikatos rodiklius; veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles, valgiaraščio sudarymo pagrindus; vaikų ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus; asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; vaikų teises ir socialines garantijas; bendravimo su bendruomene būdus ir pagrindines priemones.

Specialistas turi mokėti ir gebėti: analizuoti ir vertinti įtaką vaikų sveikatai darančius veiksnius; paaiškinti vaikams, tėvams ir įstaigos personalui sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus, išmokyti juos taikyti praktiškai; parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti; vertinti vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, dirbti komandoje; planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir rekomendacijas; pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; naudotis informacinėmis technologijomis.

Specialisto vertybinės nuostatos: vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei, nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla turi būti grindžiami profesinės etikos principais, vadovautis vaiko interesų apsaugos, pagarbos orumui bei vaiko dalyvavimo, priimant su juo susijusius sprendimus, principais.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5-11,6 priklausomai nuo turimos darbo patirties. Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra skatinami.

Privalomi pateikti dokumentai:

  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Išsilavinimą, kvalifikaciją liudijančio dokumento kopija;
  • Asmens tapatybės dokumento kopija;
  • Pretendento anketa;
  • Prašymas dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse (prašymo šablonas);

Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).

Dokumentus pateikti iki 2022-05-27 įskaitytinai.

Dokumentai priimami el.paštu: radviliskis@radviliskisvsb.lt

Apie tikslų konkurso laiką ir vietą informuosime atrinktus kandidatus.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kviečiame prisijungti prie draugiško ir profesionalaus kolektyvo!

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą