Menu Close

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 m. ATASKAITA (parengta 2023 m.)

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką bei jų pagrindu pateikti rekomendacijas ir prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms.

Ataskaitoje pateikti: demografiniai pokyčiai ir pagrindinių stebėsenos rodiklių analizė ir interpretavimas („Šviesoforas“).

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Radviliškio rajono savivaldybėje 2023 m. pradžioje gyveno 34 404 gyventojai (17 991 moteris ir 16 413 vyrų), tai yra 155 gyventojais mažiau nei 2022 m. pradžioje. Moterys sudarė 52,3 proc. visų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų, vyrai – 47,7 proc. Darbingo gyventojų dalis buvo 62,7 proc., vaikai – 14 proc., pensinio amžiaus gyventojų – 23,3 proc. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Radviliškio rajono savivaldybėje 2022 m. pakilo, lyginant su 2021 m., ir siekė 75,4 m. (2021 m. rodiklis buvo 71,9 m.). Gyventojų populiacija Radviliškio rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, sensta. Populiacijos amžiaus struktūra ir demografinis senėjimas yra pagrindinių demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo, migracijos ilgalaikės raidos rezultatas (1 pav.). Demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 2023 m. Radviliškio rajono savivaldybėje buvo 166.

2022 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS IR SU SVEIKATA SUSIJUSIŲ RODIKLIŲ PROFILIS

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizės ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Radviliškio rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Šios analizės tikslas – įvertinti, kokia esama gyventojų ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, ir kokias sveikatos sritis savivaldybėje reikia stiprinti. Vadovaujantis šviesoforo principu, savivaldybės rodiklių reikšmės suskirstomos į 3 grupes: žalia spalva (atspindi geriausią reikšmę), raudona spalva (rodiklio reikšmė priskiriama blogiausių rodiklių grupei), geltona spalva (rodiklis atitinka Lietuvos vidurkį). Remiantis ataskaitos lentelėje (1 lentelė) pateiktais rodikliais ir įvertinus savivaldybės rodiklio santykį su Lietuvos , matoma, jog:

 • 12 rodiklių reikšmės yra geresnės už Lietuvos vidurkį (žalioji zona):
  •  Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 moksl.;
  • Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, skaičius 10 000 gyv.;
  •  Traumų dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 10 000 gyv.;
  •  Mirtingumas / SMR nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.;
  • Mirtingumas / SMR nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.;
  • Gyventojų skaičius, tenkantis 1 tabako licencijai;
  • Gyventojų skaičius, tenkantis 1 alkoholio licencijai;
  • Išvengiamų hospitalizacijų (IH) sk. 1000 gy.;
  • Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, sk.;
  • Vaikų (6–14 m.) dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, (proc.);
  • Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio programoje;
  • Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi ŠKL programoje
 • 14 rodiklių reikšmės yra prastesnės nei Lietuvos vidurkį (raudonoji zona):
  • Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kai amžius 0 (HI skaičiavimai);
  • Savižudybių sk. / SMR nuo tyčinio savęs žalojimo (X60-X84) 100 000 gyv.;
  • Mirtingumas / SMR nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.;
  • Socialinės pašalpos gavėjų sk. 1000 gyv.;
  • Sergamumas tuberkulioze / Sergamumas tuberkulioze (+ recidyvai) (A15-A19) 100 000 gyv. (TB registro duomenys);
  • Asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10 000 gyv.;Mirtingumas / SMR transporto įvykiuose (V00-V99) 10 000 gyv.;
  • Pėsčiųjų mirtingumas nuo transporto įvykių/pėsčiųjų SMR nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.;
  • Traumų dėl transporto įvykių (V00-V99) skaičius 10 000 gyv.;
  • Mirtingumas / SMR nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.;
  • Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.);
  • Šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv.;
  • Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) (visi+nauji) 10 000 gyv. (TB registro duomenys);
  • Sergamumo II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.

Atsižvelgus į profilio rodiklius ir jų interpretavimo rezultatus (kokios sritys pateko į raudonąją zoną, kurie rodikliai buvo labiausiai nutolę nuo Lietuvos rodiklio) detaliai analizei, kaip Radviliškio rajono savivaldybės prioritetinės sveikatos sritys, pasirinkti šie rodikliai:

 • Sergamumas tuberkulioze,
 • Savižudybių skaičius,
 • Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)

Sergamumo tuberkulioze bei savižudybių rodiklių analizė taip pat pasirinktos kaip tęstinės ir dar nepakankamai išspręstos Radviliškio rajono savivaldybės problemos.

IŠVADOS

Demografiniai pokyčiai Radviliškio rajono savivaldybėje išlieka panašūs kaip ir 2021 m. – gyventojų skaičius mažėjo, pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai. Teigiamas pokytis – 2022 m. padidėjo vidutinė gyvenimo trukmė ir siekė 75,4 m.
Radviliškio rajono savivaldybės analizuotų rodiklių reikšmės, lyginant su Lietuvos vidurkio reikšmėmis, pasiskirstė taip: 12 rodiklių pateko į geriausiųjų rodiklių grupę (žalia spalva), 14 rodiklių pateko į blogiausių rodiklių grupę (raudona spalva). Detaliai analizei, kaip Radviliškio rajono savivaldybės prioritetinės sveikatos sritys, pasirinkti šie rodikliai: sergamumas tuberkulioze, mirtingumas dėl savižudybių ir kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.).
Sergamumo tuberkulioze rodiklis 2022 metais Radviliškio r. savivaldybėje išliko vienas didžiausių iš visų 60 analizuojamų šalies savivaldybių ir siekė 52,2 / 100 000 gyv. Šis rodiklis buvo daugiau nei du kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis (22,1 / 100 000 gyv.).
2022 m. Lietuvoje nusižudė 527 asmenys (18,6 /100 000 gyv.), Radviliškio rajono savivaldybėje nusižudė 14 asmenų (40,6 / 100 000 gyv.). Analizuojant laikotarpį nuo 2019 m., šalyje savižudybių skaičius kasmet tendencingai mažėjo, Radviliškio rajono savivaldybėje – augo. Dominavo nusižudę vyrai, kurie buvo vyresni nei 65 m. amžiaus.
Higienos instituto duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybėje 2022 m. buvo 13,9 proc. kūdikių, kurie buvo žindomi iki 6 mėn. amžiaus. Šis rodiklis, lyginant su šalies rodikliu, buvo 2,8 karto mažesnis.

REKOMENDACIJOS

Politikos formuotojams.

 • Skatinti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros bei kitų sektorių bendradarbiavimą kompleksiškai sprendžiant savivaldybės gyventojų sveikatos problemas;
 • Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją rajone, skirti papildomą finansavimą visuomenės sveikatos stiprinimui;
 • Steigti savižudybių rizikos valdymo algoritmus, kurie numatytų, kaip specialistai turėtų bendradarbiauti teikiant pagalbą savivaldybėje, nuolat juos peržiūrėti, koreguoti;
 • Sudaryti galimybę savivaldybėje pagimdžiusioms moterims gauti nemokamas kokybiškas žindymo konsultacijas (namuose ir nuotoliniu būdu) bet kuriuo paros metu.

Specialistams.

 •  Mokinti rajono gyventojus atpažinti tuberkuliozės simptomus, jos rizikos veiksnius, taikomą gydymą;
 • Didinti tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo efektyvumą, siekiant mažinti sergamumą tuberkulioze;
 •  Ieškoti būdų tuberkulioze sergantiems ligoniams, kurie pradeda gydymą, tęsti iki pabaigos, nenutraukiant gydymo eigoje;
 • Aktyviau organizuoti ir atlikti profilaktinius patikrinimus dėl tuberkuliozės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ypač didelę riziką susirgti turintiems asmenims bei darbingo amžiaus nedirbantiems asmenims;
 •  Konsultuoti asmenis, kurių šeimos nariai serga tuberkulioze;
 • Savižudybių prevenciją pradėti nuo mokyklinio amžiaus vaikų, vykdyti mokymus siekiant ugdyti jų socialinius, emocinius, sveikos gyvensenos įgūdžius. Šviesti moksleivius nuo 16 metų kaip atpažinti savižudybės riziką patiriančio žmogaus elgesio ženklus, mokyti tinkamai reaguoti bei nusiųsti pagalbos;
 • Vykdyti specialistų/visuomenės mokymus atpažinti savižudybės rizikos ženklus, suteikti pirmąją emocinę pagalbą, informuoti apie profesionalią psichologinę pagalbą ir paskatinti jos kreiptis;
 •  Platinti naujausią informaciją rajono gyventojams apie teikiamas konsultacijas ir kitas paslaugas psichikos sveikatos srityje;
 • Konsultuoti nusižudžiusiųjų asmenų artimuosius;
 •  Vykdyti žindymo mokymus nėščiosioms;
 •  Ruošti, nuolat atnaujinti aktualią informaciją būsimoms mamoms žindymo klausimais, didinti moterų informuotumą apie tai, kur teikiamos žindymo konsultacijos;
 •  Specialistai turėtų domėtis, ieškoti ir dalinti kitų savivaldybių ar šalių gerąją praktika, siekiant gerinti savivaldybės sveikatos būklę, sprendžiant esamas problemas;
 • Inicijuoti kuo daugiau ir įvairesnių diskusijų, paskaitų, masinių renginių, individualių konsultacijų, mokymų asmenims, bei visiems gyventojams, siekiant gerinti jų informuotumą šioje ataskaitoje išskirtų sveikatos prioritetų temomis.

Visą ataskaitą rasite paspaudę nuorodą:  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 m. ATASKAITA (parengta 2023 m.)

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą