Menu Close

TEISINĖ INFORMACIJA

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMU SAVIVALDYBĖSE , SĄVADAS:

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro nuostatai.

LR SAM įsakymas „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse”;

LR SAM įsakymas „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.


TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA, SĄVADAS:

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas;

LR SAM įsakymas „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”.


TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, SĄVADAS:

LR SAM ir LR ŠMM įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”; 

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos”;

LR SAM įsakymas „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo”;

LR SAM įsakymas „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių”;

LR SAM įsakymas „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas;

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.


TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DUOMENŲ RINKIMU IR APSAUGA, SĄVADAS:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”;

Atnaujinta: 2019 07 23

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą